நாணய மாற்று வீதங்கள்
Rate: Rupees per unit of foreign currency as at 2020/07/30
Currency
வாங்கும் விலை விற்கும் விலை
 இன்றைய நாணய மாற்று வீதம் -2020/07/30 1 அவுஸ்திரேலிய டொலர் 126.4259 136.8472
 இன்றைய நாணய மாற்று வீதம் -2020/07/30 2பஹ்ரெய்ன் தினார் 454.2494 508.0436
 இன்றைய நாணய மாற்று வீதம் -2020/07/30 3 யூரோ 210.6895 223.5665
 இன்றைய நாணய மாற்று வீதம் -2020/07/30 4ஜப்பான் யென் 1.6817 1.8167
 இன்றைய நாணய மாற்று வீதம் -2020/07/30 5குவைத் தினார் 548.1374 625.0966
 

இன்றைய நாணய மாற்று வீதம் -2020/07/30 6

ஓமான் ரியால்

435.6556 496.1517
இன்றைய நாணய மாற்று வீதம் -2020/07/30 7பவுண்ட்ஸ் ஸ்டேர்லிங்
 
231.3403 246.3409
இன்றைய நாணய மாற்று வீதம் -2020/07/30 8சவூதி ரியால் 44.6904 50.6824
இன்றைய நாணய மாற்று வீதம் -2020/07/30 9ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் திராம்ஸ் 46.7075 51.8869
இன்றைய நாணய மாற்று வீதம் -2020/07/30 10அமெரிக்க டொலர் 182.3000 188.8380